گردونه شانس

هفته ای یکبار شانس خود را برای دریافت تخفیف تا 80 هزار تومان امتحان کنید

با استفاده از گردونه شانس به خاص باش مارکت اجازه ی ارسال ایمیل های اطلاع رسانی را می دهید. همچنین در صورت مشترک شدن در خبرنامه ی ایمیلی سایت، از تخفیف های اختصاصی که فقط از طریق خبرنامه ی ایمیلی ارسال می شود نیز مطلع خواهید شد.

Shopping Cart